Over CVOPHet Centrum voor onoplosbare problemen is in 2009 opgericht door Frans de Vlieger om de psyche van de mens te doorgronden. Het heeft sinds zijn ontstaan veel gedaanten en samenwerkingsverbanden gekend en vanaf 2016 is Frans de Vlieger weer zelfstandig onderzoeker.


ir. Frans de Vlieger (1964)


Waar het mee begon meer dan 100 jaar geleden

Lang geleden toen de wetenschap zoals we het nu kennen ontstond was er in feite maar één richting die werd aangeduid met natuurwetenschap of natuurkunde. In de 19de eeuw ontstond het idee over de opsplitsing van de wetenschap in verschillende richtingen en werd onder meer wat we nu psychologie noemen gescheiden van de natuurkunde. Dit leidde tot veel discussie in de tweede helft van de 19de eeuw en het pleit voor aparte wetenschappen was beslecht aan het begin van de 20ste eeuw. Terugkijkend kun je zien dat deze opsplitsing in eerste instantie veel vruchten heeft afgeworpen maar ook kun je zien dat er een fundamentele basis verloren is gegaan zoals een aantal wetenschappers al betoogde voor de opsplitsing.

Waar de natuurkunde en de psychologie zich nog als een geheel manifesteerde in bijvoorbeeld het werk van Benedictus de Spinoza, Rudolf Steiner, Immanuel Kant en Ernst Mach was het natuurkundige causaliteitsprincipe de basis van waaruit de psyche werd beschouwd. Vanaf het begin van de 20ste eeuw wordt het heel stil op dit gebied en werd in de psychologie de psyche beschouwd vanuit de psyche. Maar wat gebeurt er als we alsnog het huidige beeld dat we van onze psyche hebben tegen het licht houden van de natuurkundige causaliteit. Dat is waar ik met mijn onderzoek mee bezig ben gegaan. Ik heb als het ware een stap honderd jaar terug gemaakt in de manier van onderzoek om tot fundamentele conclusies te komen over de werking van de psyche. Het geeft een heel ander beeld van de werking van de psyche dan we gewoonlijk concluderen vanuit het perspectief van onze psyche. Hier kun je alles over lezen in het boek ‘Bewustzijn upgrade’ en een samenvatting van mijn onderzoek kun je lezen op de pagina over het boek op deze website.

De vier bovengenoemde onderzoekers probeerden de menselijke psyche te doorgronden en er zijn twee vragen die ze destijds hebben proberen te beantwoorden en die nu nog meer van betekenis zijn dan destijds, zoals Steiner ze formuleert: “Is het menselijke bewustzijn in staat door te dringen tot de ware werkelijkheid, tot de wezen der dingen?” en “Kan de mens zich werkelijk vrij noemen of is die vrijheid alleen maar een schone illusie?”. Beide vragen worden beantwoord door mijn onderzoek en de animaties in de tool op deze website laten ook duidelijk zien dat beide antwoorden hand in hand gaan, namelijk als we de werkelijkheid zien zijn we vrij. En daar is het in mijn eigen leven mee begonnen, de sterke beweging om werkelijk te willen leven, oftewel innerlijk vrij te zijn en de werkelijkheid te zien.

Je zou kunnen zeggen dat Next Level Learning de praktische weg is geworden naar werkelijk leven voor iedereen die dat wil. En waarvan zowel het resultaat als de weg er naar toe niet voor te stellen zijn. En dat maakt het onmogelijk om te vertellen in die de zin dat de ander het kan horen. Next Level Learning ontwikkelen als weg naar werkelijk leven was makkelijker om te ontwikkelen dan het is om het te vertellen zodat anderen geïnteresseerd raken. Een kloof die ik tot op heden niet heb weten te overbruggen. Althans, niet om mensen geïnteresseerd te krijgen maar wel om het te gaan zien en ervaren en wat daar voor nodig is noem ik een ‘bewustzijn upgrade’. Next Level Learning is in feite een herhaalbaar mechanisme dat voor een bewustzijn upgrade zorgt en waarmee we voorbij onze eigen bewustzijn meer van de werkelijkheid gaan zien. Hieronder probeer ik een beeld te geven wat ik hiermee bedoel.


Bewustzijn upgrade voorbeelden

Om een beeld te geven wat een bewustzijn upgrade is geef ik hieronder een paar voorbeelden uit de afgelopen decennia.

Voor het volgende voorbeeld ga ik terug naar mijn eigen verleden toen ik in 1988 een jaar lang onderzoek deed aan een LED in het kader van mijn afstuderen aan de TU. Ik was de enige afstudeerder bij de vakgroep elektrofysica, de meest stoffige en onpopulaire vakgroep van elektrotechniek. Als anderen mij vroegen waar ik mee bezig was dan zei ik dat het een klein en erg energiezuinig lampje was en dat bijvoorbeeld gebruikt werd als signaallampje in versterkers. Maar als we het groter zouden kunnen maken, meer dan het toen maximale 30 milliwatt, dan zouden we heel erg energiezuinige lampen kunnen maken en als we ook verschillende kleuren zouden kunnen maken, anders dan alleen rode, en die groeperen als beeldpunten dan zouden we een soort plat televisiescherm kunnen maken. Maar gemiddeld kwam ik niet zover met mijn verhaal of mensen haakten af en vrijwel nooit drong het echt door. Hoe moeilijk kan het zijn zou je nu denken. Met wat nu iedereen weet (bewust is) zou destijds bergen geld geïnvesteerd zijn, zou het populair zijn geweest, etc. Maar het drong niet door alsof er een soort blindering voor zat, dat is het verschil tussen bewustzijn en begrijpen.

Ook het volgende voorbeeld komt uit mijn eigen verleden toen ik begin jaren negentig in de ontwikkeling van internet terecht kwam. Dat deed zijn intrede in 1995 en ik weet nog dat in 1994 als anderen mij vroegen wat ik deed op mijn werk, ik vertelde dat ik werkte aan een wereldwijd netwerk zoals een mappenstructuur op de computer, dat iedereen een eigen map zou kunnen gaan aanmaken en dat je in elkaars mappen zou kunnen kijken, dat er een applicatieprogramma zou komen waarmee visueel gemaakt zou worden de hoofdindexfiles van de mappen en waarmee je dus door de wereldwijde mappenstructuur zou kunnen browsen. Iedere map zou een adres krijgen en verschillende functies hebben zoals om iets te verkopen, sociaal iets uit te wisselen, etc. Voor zover ik weet heeft niemand hier ook maar iets van gepakt. Technisch konden een aantal het nog wel volgen maar het drong niet echt door. Het was niet voor te stellen. Pas toen in 1995 met de komst van de browser iedereen het kon gaan zien bleek het zo simpel als wat. Nu hebben we er allemaal bewustzijn op. Het is nu waarschijnlijk moeilijk voor te stellen dat het toen vrijwel onmogelijk was. En net als in het vorige voorbeeld kregen mensen bewustzijn door het te zien.


De clou van een bewustzijn upgrade

Uit de bovenstaande voorbeelden kunnen we zien dat de clou van nieuw bewustzijn is dat we ons iets kunnen gaan voorstellen vanuit wat we zien in de werkelijkheid en niet door iets naar boven te halen vanuit ons eigen verleden. Als we ons iets voorstellen vanuit ons eigen verleden dan zijn we aan het denken of begrijpen maar dat is geen nieuw bewustzijn. De tool voor Next Level Learning op deze website is een cruciaal element in de bewustzijn upgrade omdat we hiermee een stuk werkelijkheid over onze eigen psyche (herhalend) kunnen waarnemen. Iedereen die de tool de eerste keer doorloopt denkt het te begrijpen maar dat is nog geen bewustzijn. Door de oefening te doen zoals op het eind van de tool staat uitgelegd komen we tot bewustzijn. Eenvoudig gezegd doen we dit door de tool uit te leggen aan de ander. Een ongelooflijk eenvoudige manier naar werkelijk leven.


Zichtbaar maken is cruciaal

Het zichtbaar maken van een stuk werkelijkheid levert bewustzijn op en dat is zoals hierboven gezegd een soort bewustzijn upgrade. Op een zelfde manier kunnen we alleen werkelijk geïnteresseerd raken in de bewustzijn upgrade van Next Level Learning als we het gezien hebben. Het is net als met de introductie van internet, de eerste mensen die het gingen proberen deden dit niet vanuit een concrete (toepassings)behoefte maar omdat ze het ‘nieuwe’ wilden exploreren en ontdekken of mensen gingen het proberen omdat ze anderen erover hoorden (die het al gezien hadden). Het begint dus ergens dat mensen het (kunnen) ervaren en dat dat anderen kunnen horen wat de resultaten zijn. Het zelf ervaren kan eenvoudig door deel te nemen aan een workshop en om de resultaten voor iedereen zichtbaar te maken ben ik een monitoring-onderzoek begonnen met vragenlijsten die de deelnemers invullen. Je kunt hier meer over lezen op de pagina ‘Partner in toepassing en onderzoek’.


Bewustzijn Pro

Dat iets zichtbaar wordt is in een feite een andere manier om te zeggen dat we het waarnemen. Dit is een fundamenteel inzicht dat ook uit de natuurkundige beschouwing volgt, dat we door waar te nemen ons bewustzijn kunnen vergroten of iets nieuws kunnen gaan begrijpen. Boven genoemde onderzoekers zoals Steiner en Mach kwamen ook tot deze conclusie. Mach heeft geprobeerd dit principe tot het onderwijs en wetenschap te laten doordringen maar zonder succes. Mach was een vriend en inspirator van Albert Einstein die de wetten van Newton terzijde geschoven heeft en is gaan waarnemen. In feite te simpel voor woorden maar het resultaat kennen we allemaal.

En zoals we hierboven zagen neigen we ernaar om iets direct te willen begrijpen en blijven we dus in ons eigen verleden vastzitten en treedt er juist geen nieuw bewustzijn op. Deze neiging van onze psyche om te begrijpen is groot, juist als iets onbegrijpelijk is of als we in spanning zijn. We hebben als het ware al gezien en ervaren te hebben hoe dit werkt voordat we werkelijk gaan waarnemen. We hebben dus een bewustzijn upgrade nodig om te gaan waarnemen en dan komt automatisch het volgende nieuwe bewustzijn. Dit is de basis van Next Level Learning dat vanzelf doorgaat nadat er een basisbewustzijn upgrade heeft plaats gevonden. Alle leertrajecten om tot Next Level Learning te komen zijn hierop gestoeld en als je eenmaal het hele proces ziet, oftewel waargenomen hebt, dan kun je zelf leertrajecten en toepassingen vorm gaan geven. Daarvoor is er nu al een opleiding ‘Transitie naar vrijheid’ en in de toekomst ga ik dit ook beschrijven in een boek zodat het voor iedereen beschikbaar komt. De titel van het boek zal zijn ‘Bewustzijn Pro’ voor professionals dus.


Bewustzijn Cosmic Cloud

Bovengenoemde vier onderzoekers waren ook bezig met de spirituele vraag of er ‘meer’ is dan er feitelijk is in onze wereld. De conclusie van alle vier is dat er in een causale wereld niets meer kan zijn dan wat er feitelijk is. Maar Kant stijgt boven deze discussie uit en verbindt dit met een natuurkundige beschouwing over het bestaan van tijdloosheid. Want als er ergens tijdloosheid zou bestaan dan vervalt daar inherent het causale basisprincipe mee. Kant ziet dat tijd een beperking is van het absolute maar komt tot de conclusie dat we niet kunnen ‘communiceren’ met de absolute cq tijdloze wereld en in die zin niet voor ons bestaat als zodanig. Het ‘communicatie’ issue dat Kant beschrijft zouden we opnieuw kunnen waarnemen met de bewustzijn upgrade van Next Level Learning. Want als we het niet meer proberen te begrijpen dan zou er wel eens meer waar te nemen kunnen zijn dan we ‘denken’.

En ergens daagt er een derde boek ‘Bewustzijn Cosmic Cloud’ dat wezenlijk mijn ontdekkingsreis voorbij de grens van de psyche weerspiegelt. Het is een combinatie aan het worden van mijn eigen ervaringen hiermee en de opening die de natuurkundige beschouwing geeft uit mijn onderzoek zoals beschreven in het boek ‘Bewustzijn upgrade’, namelijk dat er in theorie tijdloze verschijnselen zouden kunnen bestaan die we niet met ons verstand kunnen (be)grijpen en waar we geen geheugen voor hebben maar die we wel met ons bewustzijn zouden kunnen waarnemen, het is een stap naar Kosmisch bewustzijn zoals het spiritueel vaak wordt aangeduid. Theoretisch zou iedereen dit kunnen gaan zien met Next Level Learning en daarmee zouden we dus allemaal tot Kosmisch bewustzijn kunnen komen.